newcact.com

อังคาร, กันยายน ๒๕, ๒๕๖๑

กองทุนช่วยเด็กพิเศษและเด็กยากจน

กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษ  และ เด็กยากจน  ทั่วประเทศ  ( อ.ปั้น )

              กองทุนนี้มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ และเด็กยากจนในรูปแบบต่างๆ    

- ช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาของเด็กพิเศษ  ได้แก่   เด็กออทิสติก· เด็กดาวน์ซินโดรม· เด็กพิการทางด้านร่างกาย· เด็กมีความบกพร่องทางด้านสมองและการเรียนรู้·· เด็กที่มีความบกพร่องด้านอารมณ์และพฤติกรรม·· เด็กพิเศษอื่นๆ   ในสถาบันของ อ.ปั้น 

 

 

จำนวนเด็กที่เราช่วยเหลือ ·แต่ละปี

จำนวนเด็กที่เราช่วยเหลือทั้งหมดในปี 2559 ·จำนวน··223 คน

จำนวนเด็กที่เราช่วยเหลือทั้งหมดในปี 2555 ·จำนวน··205 คน

จำนวนเด็กที่เราช่วยเหลือทั้งหมดในปี 2557 ·จำนวน··269 คน ··(เฉลี่ย เดือนละ 23 คน)

จำนวนเด็กที่เราช่วยเหลือทั้งหมดในปี 2556 ·จำนวน ·172 คน ··(เฉลี่ย เดือนละ 14 คน)

จำนวนเด็กที่เราช่วยเหลือทั้งหมดในปี 2555  จำนวน  124 คน ··(เฉลี่ย เดือนละ 11 คน)

 

 

คติพจน์  จากหนัง  เรื่องหมอโฮจุน

"  หมอรักษาผู้ป่วย     ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกัน

นั้นคือ   ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain