newcact.com

อาทิตย์, กุมภาพันธ์ ๑๘, ๒๕๖๑

โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ/กิจกรรม

 

- อบรมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก   ทุกเดือน   -  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

-อบรมการป้องกันภาวะความจำเสื่อม ความจำถดถอย อัลไซเมอร์ แก่ชมรมคนชรา ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล -  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

- โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ  (รายชื่อโรงเรียนวิถ๊พุทธ ทั่วประเทศ)

 

- โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและฟื้นฟู  เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ · · เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ ·โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)··

 

- โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้น     เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ  โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่) ·

 

- โครงการสอนเพื่อฟื้นฟูระบบสมอง   แก่บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น - ไม่มีการใช้ยา  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)··

 

- โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิเศษ ที่เป็นเด็กกำพร้า  ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่) ·

โครงการนี้ทำร่วมกับมูลนิธิต่างๆ

 

- โครงการให้คำปรึกษาแก่คนในครอบครัว  ที่มีผู้ใหญ่-เด็ก  ที่มีอาการซึมเศร้า  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)  

 โดยเราประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่าน    โรงพยาบาลราชวิถี   โรงพยาบาลพระมงกุฎ   โรงพยาบาลประสาท    โรงพยาบาลรามา    โรงพยาบาลศิริราช    โรงพยาบาลตำรวจ    โรงพยาบาลทหารเรือ     โรงพยาบาลศรีธัญญา    โรงพยาบาลภูมิพล      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์    โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี      โรงพยาบาลราชพิพัฒน์       โรงพยาบาลเวศการุณย์รัศมี

 

- โครงการให้คำปรึกษาแนวทางการฟื้นฟู  หรือ บรรเทาอาการให้กับบุคคลที่มีอาการอัลไซเมอร์  โดยเน้นการให้แนวปฎิบัติอย่างง่าย  สำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์    (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)

 

-โครงการทดสอบการใช้ดนตรีบำบัด(ดนตรีไทย-ระนาด)  เพื่อลดอาการสมาธิสั้น ประเภท Hyperactive หรือ Impulsive ตามแนวทางการบำบัดของ มหาวิทยาลัย Western Sydney  โครงการนี้ทำร่วมกับ นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัย Western Sydney  (กิจกรรมนี้ทำจบไปแล้ว)

สถาบันเพิ่มศักยภาพตนเอง

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain